ஞாயிறு, 26 ஜனவரி, 2014

உன்னை .......
பின்னோக்கி செல்வதற்கு
என்றேனும் வாய்ப்பு கிடைத்தால்
நிற்காமல் கடந்து விடுவேன்
உன்னை சந்தித்த நிமிடங்களை...........