ஞாயிறு, 6 பிப்ரவரி, 2011

தவறு

தவறுகள் செய்யாமல்
பெறும் ஒவ்வொரு
தண்டனையின் போதும்
மனசாத்தான் ஓடுகிறது
தவறுகளை நோக்கி .....

1 கருத்து: